Vzdělání

Postupně jsem získala tři univerzitní diplomy: z psychologie, sociální práce a sociální prevence. Absolvovala jsem čtyřletý komplexní psychoterapeutický výcvik v individuální, párové, rodinné a skupinové terapii akreditovaný Psychiatrickou společností ČLS JEP. Získáním diplomu "Psycholog ve zdravotnictví" jsem získala oprávnění pro poskytování odborných psychologických služeb.

Postupně jsem absolvovala celkem tři specializované výcviky v krizové intervenci: Komplexní, telefonické a terénní. Specializaci na urovnávání sporů a řešení vztahových konfliktů jsem si rozšířila diplomem z mediace.

V současnosti pracuji jako terapeutka a poradce pro rodiny, páry i jednotlivce. Pracuji jak s dospělými, tak s dětmi a dospívajícími (zejména 14 - 18 let). Poskytuji poradenství, terapii, mediaci sporů a podporu v krizových situacích.

Jako lektorka vyučuji rodinnou terapii budoucí psychoterapeuty. Skupinovou i individuální formou se podílím na dalším vzdělávání profesionálů v pomáhajících profesích, jejich osobním rozvoji a zvyšování odolnosti vůči zátěži.

Jako spoluřešitelka jsem se podílela na výzkumu rodiny a partnerských vztahů, realizovaném Univerzitou Palackého v Olomouci pod vedením doc. PhDr. Irena Sobotkové, CSc.

Jsem členkou Asociace rodinných a manželských poradců a členkou České asociace pro psychoterapii.

15 let praxe

Můj profesní život je úzce spjat s pomocí párům, rodinám a dětem.

Svou kariéru rodinné terapeutky jsem zahájila v organizaci Bílý nosorožec, kde jsem zároveň byla ředitelkou. Mým cílem bylo zlepšovat život rodin v tíživých situacích a podporovat děti situace zvládat.

Pro Fond ohrožených dětí (FOD) jsem pracovala jako vedoucí AMT (Asistence-Mediace-Terapie). Jako poradce a terapeut jsem zde pomáhala párům překonávat vztahové obtíže a asistovala jsem při kontaktu dětí s rodiči. Rovněž jsem podporovala pěstouny v náhradní rodinné péči.

V Rodinné poradně jsem pracovala jako terapeut a jako manželská a rodinná poradkyně. V Sociálně-psychiatrickém centru jsem pracovala s lidmi po těžkých úrazech, kterým jsem pomáhala adaptovat se na nové životní období po úrazu a minimalizovat dopad na jejich vztahy.

Jako terapeutka jsem pracovala s lidmi s Aspergerovým syndromem v organizaci NAUTIS. Pracovala jsem také s mladistvými, kterým hrozil výkon trestu nebo soudní řízení. 

Svou bohatou praxi nyní zúročuji v soukromé praxi.

Získané diplomy

MOVISA II
Psychoterapeutický výcvik v individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii
(Institut Virginie Satirové v ČR/ akreditováno ČLS JEP).

Psycholog ve zdravotnictví
Osvědčení o získání odborné způsobilosti dle zákona 96/2004 Sb.
(Pražská škola psychosociálních studií/ akreditováno MZČR)

Jednooborová psychologie
Magisterské studium (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta)

Sociální práce s poradenským zaměřením
Magisterské studium (Ostravská univerzita, Filosofická fakulta)

Sociální pedagogika, prevence a resocializace
Bakalářské studium (Ostravská univerzita, Filosofická fakulta)

Mediace - Metody zvládání konfliktních situací v sociální práci
(EDUCO Centrum Ostrava/ akreditováno MPSV)

Krizová intervence
Komplexní (Remedium Praha), telefonická ("D" Liberec), terénní (Rafae Praha)

Jak terapeuticky pracuji

Pracuji na základě principů rodinné terapie V. Satirové, v kombinaci s krizovou intervencí, poradenstvím, arteterapií aj. technikami, které používám podle individuální potřeby každého člověka a momentálního okamžiku.
Pokračování textu...

Ceník a objednávky

Individuální konzultace: 1000 Kč/ 1 hodinu
Párová nebo rodinná konzultace: 1200 Kč/ 1 hodinu

Volat můžete ve všední dny 9:00 - 18:00.
Telefon pro objednávky naleznete zde....

Storno poplatek: Při zrušení schůzky ve lhůtě kratší 48 hodin si účtuji 50% storno poplatek. Děkuji za pochopení.

Zpět na hlavní stranu...